محکوم کردن توهین به پیامبر

افق نو - جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل سال 90
نکته ها از دید یک شهروند اراکی

 

اين جدول كه ارقام آن بر اساس ريال در روز تنظيم شده، به شرح زير است.

پايه سنوات 2000

مزد شغل 110100

گروه 1

پايه سنوات 2100

مزد شغل 110760

گروه 2

پايه سنوات 2200

مزد شغل 111420

گروه 3

پايه سنوات 2300

مزد شغل 112080

گروه 4

پايه سنوات 2400

مزد شغل 112742

گروه 5

پايه سنوات 2500

مزد شغل 113621

گروه 6

پايه سنوات 2600

مزد شغل 114501

گروه 7

پايه سنوات 2700

مزد شغل 115382

گروه 8

پايه سنوات 2800

مزد شغل 116482

گروه 9

پايه سنوات 2900

مزد شغل 117583

گروه 10

پايه سنوات 3000

مزد شغل 118903

گروه 11

پايه سنوات 3200

مزد شغل 120224

گروه 12

پايه سنوات 3400

مزد شغل 121545

گروه 13

پايه سنوات 3600

مزد شغل 123304

گروه 14

پايه سنوات 3800

مزد شغل 125064

گروه 15

پايه سنوات 4000

مزد شغل 126829

گروه 16

پايه سنوات 4200

مزد شغل 129027

گروه 17

پايه سنوات 4400

مزد شغل 131228

گروه 18

پايه سنوات 4600

مزد شغل 133868

گروه 19

پايه سنوات 4800

مزد شغل 136510

گروه 20

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/89 وزیر کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه اسفندماه گذشته شورای‌عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار مشخص شد.

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 روزانه 6 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1389) به اضافه روزانه 3040 ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال 1390= 3040+ (06/1× آخرین مزد شغل روزانه در سال 89)

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌‌الذکر کمتر از 110.100 ریال در روز شود، مبلغ 110.100 ریال ملاک خواهد بود.

تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 89 برقرار شده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال 90 معادل 6 درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 89) و نظایر آنها.

تبصره 3: همچنین در اجرای بند 1 بخشنامه، ضرایب جداول طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 6 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 89) از ابتدای سال 90 افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل هستند) در سال 90 خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1390

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست گانه در سال 1390 به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/89 در مورد کارگرانی که از 1/1/90 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1390 و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش 6 درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه- (ارقام ریال در روز)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه
2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 نرخ پایه
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه
4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 نرخ پایه

ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی هستند، نحوه ارتقای شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدل پیوست است.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برای ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود

Please support me
(لطفن از من حمایت کنید)